NGE
发布时间:2010-7-7 1:25:28
规格及性能
允许输入电压范围:9V~18V、 18V~36V、36V~72V、72V~144V
输出电压精度:主路±1%,辅路±4%
输出功率:50W
效率:典型80%
输出路数1~2路
隔离耐压1500V(直流)
工作频率300kHz
封装形式:铜盒                                     
源效应:主路≤±0.2%,辅路≤±1.5%(满载)                                         
负载效应:主路≤±1%,辅路≤±4%(20%~100%标称负载)  
输入过压及输出过流和短路保护

外形尺寸及管脚装配尺寸
 
 

部分产品输入输出参数见下表

  

输入

电压

V

输出电压(V

输出电流(mA

输出纹波(mV(-)

Vo1

Vo2

Vo1

Vo2

Vo1

Vo2

12S5/9A

9~18

5.05

 

9000

 

50

 

12D5/4A4A

9~18

5.20

12.0

4000

4000

50

80

12S12/3.5A

9~18

12.0

 

3500

 

80

 

12D12/2A1.5A

9~18

12.0

-12.0

2000

1500

80

100

24S5/10A

18~36

5.05

 

10000

 

50

 

24S12/4A

18~36

12.0

 

4000

 

80

 

24D12/2A2A

18~36

12.0

-12.0

2000

2000

80

100

24S24/2A

18~36

24.0

 

2000

 

160

 

48S5/10A

36~72

5.05

 

10000

 

50

 

110S5/10A

72-144

5.05

 

10000

 

50

 


Copyright © 2010 Air GDS Global Distribution System 京ICP备10028202号