NCE
发布时间:2010-7-7 1:24:48
规格及性能
允许输入电压范围:4. 5V~9V9V~18V 18V~36V、36V~72V72V~144V
输出电压精度:主路±1%,辅路±4%
输出功率: 12W             效率:典型80%
输出路数1~2路            隔离耐压1500V(直流)
工作频率300kHz           封装形式:铜盒
源效应:主路≤±0.2%,辅路≤±1.5%(满载)
负载效应:主路≤±1%,辅路≤±4%(20%~100%标称负载) 
输入过压及输出过流和短路保护
外形尺寸及管脚装配尺寸
 
 

部分产品输入输出参数见下表

  
输入
电压
V
输出电压(V
输出电流(mA
输出纹波(mV(-)
Vo1
Vo2
Vo1
Vo2
Vo1
Vo2
5S5/1.2A
4.5~9
5.0
 
1200
 
50
 
12S5/2A
9~18
5.0
 
2000
 
50
 
12S12/0.8A
9~18
12.0
 
800
 
80
 
12D12/0.4A0.4A
9~18
12.0
-12.0
400
400
80
100
24S5/2A
18~36
5.0
 
2000
 
50
 
24D5/1A1A
18~36
5.0
-5.0
1000
1000
50
60
24S12/0.8A
18~36
12.0
 
800
 
80
 
24S24/0.4A
18~36
24.0
 
400
 
160
 
48S5/2A
36~72
5.0
 
2000
 
50
 
48S12/0.8A
36~72
12.0
 
800
 
80
 
48S24/0.4A
36~72
24.0
 
400
 
160
 
110S5/2A
74~144
5.00
 
2000
 
50
 
110S12/0.8A
72~144
12.0
 
800
 
80
 
110S5S24/1A0.2A
72~144
5.00
24.0
1000
200
50
200
 
Copyright © 2010 Air GDS Global Distribution System 京ICP备10028202号